Înființare Societate Europeana (SE)

Societatea europeană a fost definită că fiind o formă asociativă, de tipul societăţii pe acţiuni având că obiect desfăşurarea unei activităţi comerciale, la care participă societăţi comerciale guvernate de legi naţionale diferite.

Regimul juridic al societăţii europene este guvernat, pe plan comunitar şi naţional, de un ansamblu de reglementări:

– Regulamentul nr. 2157/2001 privind statutul societăţii europene, în versiune consolidată la 01.01.2007, care reglementează constituirea, organizarea, situaţiile financiare anuale, dizolvarea şi lichidarea societăţilor europene;
– Titlul VII^1 al Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, titlu intitulat “Societatea europeană”, care vizează, în principal, aspecte privind dobândirea personalităţii juridice de către o societate europeană cu sediul în România, precum şi formalităţile şi consecinţele transferării sediului acesteia pe teritoriul unui alt stat membru;
– Directiva nr. 2001/86/CE a Consiliului Uniunii Europene din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor, care urmăreşte să creeze un cadru legal care să asigure implicarea salariaţilor în activitatea societăţii europene şi să elimine posibilitatea ca înfiinţarea unei SE să restrângă sau să limiteze formele de participare a salariaţilor în activitatea societăţii europene;
– Hotărârea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene, al cărei rol este să transpună în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 2001/86/CE.

Societatea Europeană poate fi constituită în 4 moduri:

1.- prin fuziune
2.- prin constituirea unui holding SE
3 – înfiinţarea unei filiale SE
4.- prin transformarea unei societăţi pe acţiuni într-o societate europeană.

Capitalul societăţii europene este exprimat în euro, iar capitalul subscris trebuie să fie de cel puţin 120.000 Euro.
Dacă legislaţia unui stat membru prevede un capital subscris mai mare pentru societăţile care exercită anumite tipuri de activităţi, acesta se aplică şi Societăţilor Europene având sediul statutar în acel stat membru.
În materia societăţii europene se aplică regula potrivit căreia sediul acesteia trebuie să corespundă locului unde se găseşte administraţia sa centrală sau, cu alte cuvinte sediul său administrativ.
După înfiinţare, Societatea Europeană îşi poate transfera sediul social în oricare stat membru al Uniunii Europene, fără a fi desfiinţată şi fără ca acest lucru să presupună crearea unei persoane juridice noi.

Cele mai importante avantaje ale constituirii unei societăţi europene sunt:
a) Societatea europeană avantajoasă din punctul de vedere al mobilităţii sale, sediul social al unei SE putând fi transferat într-un alt stat membru fără ca acest lucru să atragă dizolvarea sau crearea unei noi persone juridice;
b) Societatea europeană prezintă avantajul că facilitează operaţiunile de fuziune transfrontalieră în interiorul comunităţii, asigurându-se posibilitatea restructurării societăţilor. Acest avantaj prezintă interes îndeosebi pentru societăţile bancare şi pentru societăţile de asigurare, deoarece permite raţionalizarea structurilor în cadrul societăţilor şi simplificarea organizării juridice a acestora având drept consecinţă costuri administrative mai mici. SE da astfel posibilitatea introducerii în mod uniform a unor organe de conducere şi control;
c) Simplificarea modalităţilor de transfer a sediului social al SE permite alegerea domiciliului fiscal în mod avantajos. Cu toate acestea, pentru a permite o mai bună supraveghere în materie de fraudă fiscală, SE trebuie să fie înmatriculată în statul membru al statului sau real (respectiv locul unde se exercită administrarea acesteia);
d) Eticheta de “societate europeană” care constituie un simbol şi care joacă un rol important în materie de marketing şi de întărire a relaţiilor dintre societăţile comerciale constituite potrivit legislaţiei diferite ale statelor membre ale comunităţii.
e) Economia în cadrul costurilor generate de funcţionarea unei astfel de entităţi este, de asemenea importantă, întrucât o formă juridică uniformă permite economisirea costurilor legate de administrare;
f) Securitatea dreptului materializată prin faptul că această nouă formă juridică uniformă oferă o securitate crescută faţă de investitori, în ceea ce priveşte noile state ale Uniunii Europene;
g) Implicarea lucrătorilor în cadrul SE va fi pentru ei ocazia de a li se recunoaşte rolul lor în cadrul întreprinderii şi, în plus calitatea de cetăţean European.

ETAPELE, TERMENUL şi ACTELE NECESARE constituirii unui grup european de interes economic se vor stabili la încheierea contractului.

IMPORTANT !

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.