Înființare Grup de Interes Economic (GIE)

Grupul de interes economic – G.I.E. reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioada determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.
Grupul de interes economic este reglementat prin Legea nr.161/2003, Titlul V, art.118-238.
Enumerăm, în continuare, câteva din caracteristicile grupului de interes economic: grupul poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant, în raport de obiectul activităţii; nu poate avea mai mult de 20 de membri; activitatea grupului se raportează la activitatea membrilor, având caracter accesoriu faţă de aceasta; nu poate exercita activitate de administrare sau supraveghere faţă de membri; nu poate deţine acţiuni sau părţi sociale la persoanele juridice membri; nu poate angaja mai mult de 500 de persoane; nu poate fi membru al altui grup de interes economic; nu poate emite acţiuni, obligaţiuni sau alte titluri negociabile; grupul este persoană juridică distinctă; personalitatea juridică se dobândeşte de la data înmatriculării în registrul comerţului.
Un GIE nu trebuie neapărat să fie format cu un capital. Membrii acestuia sunt liberi să utilizeze alte moduri de finanţare.
Profiturile GIE sunt considerate a fi profiturile membrilor şi se distribuie între aceştia conform clauzei prevăzute în acest scop în actul constitutiv sau, în lipsa unei astfel de dispoziţii, în părţi egale. Profiturile sau pierderile unui GIE sunt impozabile la nivelul membrilor. În schimbul libertăţii contractuale care stă la baza GIE şi a absenţei obligaţiei membrilor de a furniza un capital minim, fiecare membru al GIE răspunde nelimitat şi solidar pentru datoriile grupului .

ETAPELE, TERMENUL şi ACTELE NECESARE constituirii unui grup european de interes economic se vor stabili la încheierea contractului.

IMPORTANT !
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.