Administratori Numire / Revocare

Administratorul este persoană fizică sau juridică ce reprezintă societatea în relaţiile cu terţii. Acesta aduce la îndeplinire voinţa asociaţilor unei societăţi comerciale , voinţă exprimată în Hotărârile luate de asociaţi/acţionari în cadrul Adunărilor Generale ale societăţii . În practică se impune necesitatea numirii sau revocării administratorului.

Administratorii pot avea puteri depline în reprezentarea societăţii în relaţiile cu terţii. Administratorii nu pot transfera puterea de reprezentare unei alte persoane decât pentru motive temeinice. Numărul de administratori poate fi schimbat prin hotărârea asociaţilor. Pentru opozabilitate faţă de terţi, numirea de noi administratori va trebui înregistrată la Registrul Comerţului.

Administratorii pot avea în activităţile de reprezentare a societăţii puteri limitate sau nelimitate, ei putând acţiona în numele societăţii, dar nu pot realiza decât acte ce intră în obiectul societăţii. Administratorul unic sau administratorii acţionând împreună, sau separat, dacă sunt mai mulţi, asigură pe propria răspundere, administrarea generală a societăţii şi pot reprezenta societatea în relaţiile cu terţii şi în faţa instanţei, ei putând acţiona în numele societăţii , în orice situaţie, fără să fie necesară o împuternicire specială, prin toate mijloacele şi căile de drept cu excepţia puterilor atribuite expres prin lege sau prin actul constitutiv asociaţilor.

Administratorii trebuie să furnizeze asociaţilor, la cererea acestora, orice informaţie privind societatea.

Administratorii trebuie să întocmească registrele contabile şi administrative ale societăţii şi să le ţină la dispoziţia asociaţilor. Administratorii sunt responsabili de întocmirea bilanţului şi a inventarului anual al societăţii care trebuie să fie supuse anual aprobării asociaţilor.

Administratorii semnează personal angajamentele contractate în numele şi pentru societate, cu condiţia de a specifica calitatea în care semnează.

Administratorii nu vor avea drept de semnătură decât pentru activităţile administrative ale societăţii sub rezerva de a fi revocaţi şi/sau de a plăti daune-interese. Administratorii trebuie să consacre timpul şi grija necesară afacerilor societăţii; ei pot fi reprezentaţi, sub răspunderea lor personală, şi cu condiţia că această delegare a atributelor lor să fie specială şi temporară, de către o altă persoană aleasă de ei.

Administratorii au dreptul, cu condiţia de a acţiona de comun acord, dacă sunt mai mulţi, să aleagă unul sau mai mulţi directori cărora le vor determina atribuţiile, remuneraţia fixă şi procentuală cât şi condiţiile privind numirea şi revocarea acestora. Fiecare administrator este responsabil, în conformitate cu prevederile dreptului comun, faţă de societate şi de terţi, atât pentru nerespectarea dispoziţiilor legii şi a dispoziţiilor actului constitutiv, cât şi pentru greşelile pe care le-ar putea comite în cursul exercitării activităţii administrative.

Administratorii, în calitatea pe care o deţin, nu se pot obliga personal, în ceea ce priveşte angajamentele societăţii, fiind responsabili numai de executarea mandatului lor.

Durata funcţiilor administratorilor este stabilită de asociaţi. Administratorii sunt întotdeauna revocabili pe baza hotărârii asociaţilor. Revocarea nu atrage după sine plata daunelor-interese din partea societăţii. În situaţia revocării pronunţate astfel, administratorul revocat încetează imediat din funcţie de plin drept.

Funcţiile administratorului încetează în caz de deces, interdicţie, faliment personal, revocare, incompatibilitate de funcţii sau ca urmare a incapacităţii fizice sau mintale. Administratorul poate renunţă la funcţiile sale, cu condiţia de a anunţa în prealabil asociaţii printr-o scrisoare simplă, sub rezerva dreptului societăţii de a solicita daune-interese administratorului care demisionează din rea voinţă şi fără cauza legitimă.

Încetarea funcţiilor administratorului, pentru oricare din cauzele menţionate mai sus nu antrenează dizolvarea societăţii.

Fiecare dintre administratori are, în raport cu atribuţiile sale, dreptul la o remuneraţie a cărei valoare şi modalităţi de plată vor fi stabilite în baza hotărârii asociaţilor. Administratorii au în plus dreptul de rambursare a cheltuielilor de reprezentare şi deplasare.

ETAPELE orientative pentru înregistrarea numirii/revocării administratorului.

1. SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2. NOTARUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se
complineşte prin prezentarea la notar.

3. PRIMIŢI ACTELE CARE ATESTĂ NUMIREA/REVOCAREA ADMINISTRATORULUI
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că modificarea administratorului va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 5 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 1-2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

ACT DE IDENTITATE (COPIE)
pentru asociaţi/administratori
(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă
ULTIMUL ACT CONSTITUTIV (COPIE)
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII (COPIE)
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII ADMINISTRATOR (COPIE – PENTRU ADMINISTRATORII PERSOANE JURIDICE )

IMPORTANT !
Costurile totale nu includ cheltuielile şi taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, cheltuieli traduceri legalizate documente, etc.)
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.