Înființare Intreprindere Familială (IF)

Întreprinderea familială (denumită în trecut asociaţie familială) este un agent economic privat organizat în baza O.G. 44/2208.
Întreprinderea familială este o formă de organizare economică fără personalitate juridică, formată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa. (membrii ai familiei până la gradul 4 de rudenie).
Activităţile economice desfăşurate de o întreprindere familială (IF) pot fi în agricultură, industrie, turism, construcţii, IT şi comerţ. Nu se pot constitui în IF profesiile liberale, activităţile economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale şi activităţile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte tipuri de interdicţii.
În România, se pot organiza ca întreprinderi familiale atât cetăţenii români, cât şi cei dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi cei dintr-un stat aflat în spaţiul economic european.
Înregistrarea IF se constituie printr-un acord încheiat de membrii familiei, obligatoriu în formă scrisă. Reprezentantul IF trebuie să aibă minimum 18 ani, iar ceilalţi membri să aibă cel puţin 16 ani. Niciunul dintre membri nu trebuie să fi săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi de cele care privesc disciplină financiar-fiscală (de tipul celor din cazierul fiscal). Reprezentantul are calificarea (pregătire profesională sau, după caz, experienţă profesională) necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia.
Întreprinderea familială nu are capital social, dar poate avea patrimoniu de afectatiune conform acordului de constitutire.
Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă. Acordul de constituire va stipula numele şi prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării, cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere.
Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale.

ETAPELE orientative de înfiinţare a întreprinderii familiale:

1.SEMNAREA ACTELOR
După ce ne contractaţi, vă comunicăm toate actele şi formularele completate, pregătite pentru semnat, în forma prevăzută de lege şi conform solicitărilor dumneavoastră din comanda dvs. reconfirmată.

2.NOTARUL
Există anumite categorii de acte pentru care legea prevede obligativitatea autentificării acestora, cerinţă care se complineşte prin prezentarea la notar.

3.PRIMIŢI ACTELE DE ÎNREGISTRARE ALE ÎNTREPRINDERII FAMILIALE
După transmiterea către noi a tututor actelor, noi ne asigurăm că întreprinderea familială va fi înregistrată, actele oficiale urmând a fi transmise către dumneavoastră.

TERMENUL: 3 ZILE LUCRĂTOARE

(termenul se calculează de la data înregistrării cererii în registrul comerţului)
Notă: Termenul pentru pregătirea şi transmiterea actelor necesare: 2 zile lucrătoare

ACTELE NECESARE:

-ACTE DE IDENTITATE (COPIE)
pentru membrii întreprinderii familiale (minim 2 până la gradul 4 inclusiv de rudenie) şi copiile actelor de identitate ale proprietarilor spaţiului în care se stabileşte sediul profesional(după caz carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidenţă) .
-DOVADA PREGĂTIRII/EXPERIENŢEI PROFESIONALE (COPIE) pentru reprezentantul IF.

IMPORTANT !

Costurile totale includ şi toate taxele (taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire, taxe notariale etc.)
Lista actelor necesare are caracter orientativ, în funcţie de natura situaţiei specifice fiecărui client în parte putându-se solicita documente suplimentare.
Documentele pot fi preluate/predate prin curierat
Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.